Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

arimr

UWAGA ROLNICY!

18 października weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 1605), która zmienia ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

 

Jeśli jesteś posiadaczem:

a) świń – to masz obowiązek:
– jej oznakowania – numer identyfikacyjny świń jest numerem siedziby stada, w którym zwierzę się urodziło albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni; oznakuj świnię w terminie 30 dni o dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym; jeśli świnia opuszcza siedzibę stada przez upływem 30 dnia od dnia urodzenia, oznakuj ją nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada
– zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania świń w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt; jeśli przetrzymujesz świnię dłużej niż 30 dni i nie urodziła się w Twojej siedzibie, oznakuj ją numerem swojej siedziby stada poprzez jego wytatuowanie – zgłoszenia należ dokonać w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt
– zgłosić do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia zdarzenia: zwiększenia/zmniejszenia liczebności stada (z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich UE), uboju zwierzęcia gospodarskiego (z podaniem liczby zwierząt, które przybył lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia/przeznaczenia zwierzęcia)
– w przypadku zarażenia chorobą zakaźną zwierzęcia lub jej wystąpienia, zgłoś do biura powiatowego ARiMR w ciągu 24 godzin od zdarzenia: zwiększenia/zmniejszenia liczebności stada, uboju zwierzęcia gospodarskiego z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub  przeznaczenia zwierząt

b) zwierzęcia gospodarskiego – bydła, owcy, kozy, świni to:
-termin oznakowania zwierzęcia duplikatem kolczyka – w przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego lub uszkodzenia go w sposób uniemożlwiający identyfikację zwierzęcia, zastąp go odpowiednio duplikatem kolczyka zwykłego lub elektronicznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania duplikatu.
 
To Rolnik odpowiada za prawidłowe oznakowanie zwierzęcia!
 
Nowy obowiązek dokonania spisu zwierząt w stadzie:
Co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu 31 grudnia, dokonaj spisu zwierząt przebywających w Twojej siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt.
Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu umieść w księgach rejestracji. W terminie 7 dni od dnia dokonania spisu przekaż kierownikowi biura powiatowego ARiMR na formularzu udostępnionym w formie elektonicznej, liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu. Można tego dokonać poprzez:
– umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo
– na formularzu umieszczonym na stronie internetowej Agencji, umożliwiającej wprowadzenia danych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych
 
Do pobrania:
pdf Informacja dla hodowców
(rozmiar pliku: 145 KB)