XVI Sesja Rady Gminy Krzczonów

sesja-rady

Informujemy, że dnia  31 sierpnia 2016 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Krzczonów.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Gminy Bychawa i Krzczonów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Krzczonów.
 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski i zakończenie obrad.