XV Sesja Rady Gminy Krzczonów

b7b50c6a-0899-4395-bfeb-85d304177896

Informujemy, że dnia  27 czerwca 2016 r.o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Krzczonów.

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Krzczonów

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzczonów za 2015 r.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzczonów za 2015 r.
 10. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzczonów.
 11. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzczonów.
 12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzczonów z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Wolne wnioski i zakończenie obrad.