VIII Sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 r.

41386_thumb

Informuję, że VIII sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się w dnia 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów.

Proponowany porządek obrad VIII  Sesji Rady Gminy Krzczonów

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
  4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  7. Uchwalenie budżetu Gminy Krzczonów na 2020 r

             a) przedstawienie projektu budżetu na 2020 r.
             b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2020 r.
             c) dyskusja,
             d) podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.
         8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
              a) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
              b) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
         9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 
        10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
        11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzczonów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół                           podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.    
        12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzczonów w roku szkolnym 2019/2020.
        13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzczonowie, zlokalizowanej w Kosarzewie.
        14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu ROKiS w Krzczonowie.
        15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Innych Uzależnień na 2020 rok.
        16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
         17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
         18. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
         19. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzczonów do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”–edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
         20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
         21. Sprawy bieżące.
         22. Wolne wnioski i zakończenie obrad.       

 

                                                                                                             Z poważaniem:

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Waldemar Pawłat