VII Sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się dnia 28 października 2019 r.

41386_thumb

Informuję, że VII sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów.

Proponowany porządek obrad VII  Sesji Rady Gminy Krzczonów

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Krzczonów na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krzczonów na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru, wysokość stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

       13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji strategii pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzczonów na lata 2015-2020”.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników sądowych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
 3. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski i zakończenie obrad.       

 

 

 

                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                     Waldemar Pawłat