VI Sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się dnia 17 września 2019 r.

41386_thumb

Informuję, że VI sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzczonów.

Proponowany porządek obrad VI  Sesji Rady Gminy Krzczonów

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzczonów za pierwsze półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzczonów za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzczonów za I półrocze 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.     
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjecie uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzczonów na lata 2015-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzczonów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Krzczonów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzczonów.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Wolne wnioski i zakończenie obrad.       

 

 

                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                     Waldemar Pawłat