V Sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się dnia 25 czerwca 2019 r.

41386_thumb

Informuję, że V sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Proponowany porządek obrad V  Sesji Rady Gminy Krzczonów

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie za rok 2018.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzczonów za 2018 rok.
 10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzczonów za 2018 rok.
 11. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krzczonów.
 12. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzczonów.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Krzczonów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzczonów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzczonów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Krzczonowie z siedzibą w Kosarzewie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina” w Krzczonowie poprzez likwidację oddziału zamiejscowego w Kosarzewie
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Wolne wnioski i zakończenie obrad.       

 

 

 

 

                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                     Waldemar Pawłat