Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

sample1

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 282/3 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Wójtostwo.

 

Wójt Gminy Krzczonów prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 282/3 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Wójtostwo, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r. na godz. 10:00 w następujący sposób:

W punkcie 9 ogłoszenia omyłkowo podano niepełny numer konta na które należy wpłacić wadium. Prawidłowy numer konta to 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030.

W związku z powyższym punkt 9 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6.000,00 zł najpóźniej do dnia 19 grudnia 2016 r.

Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy Krzczonów Nr 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030  z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działki Nr 282/3”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Krzczonów”

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.