Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.

przetarg

Wójt Gminy Krzczonów

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest działka Nr 2/28 o pow. 0,4921 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.

  Działka jest zabudowana trzema murowanymi budynkami: piętrowym budynkiem hali produkcyjnej z warsztatem i zapleczem biurowym w części podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 397,79 m2, parterowym budynkiem warsztatowo-garażowym z biurem o powierzchni zabudowy 236 m2, parterowym budynkiem handlowo-usługowym z częścią magazynową dawnej stacji paliw o powierzchni zabudowy 38,35 m2 oraz czterema zbiornikami podziemnymi na paliwo. Obecnie od kilku lat obiekty są nieużytkowanie i stanowią powierzchnię magazynową. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, która przylega południową stroną do drogi powiatowej Nr 2287L. Uzbrojenie działki stanowi sieć energetyczna, sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Księga Wieczysta Nr LU1I/00212715/2. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzczonów, który utracił moc dnia 31.12.2002 r. działka przeznaczona była pod teren urządzeń obsługi rolnictwa. Obecnie Gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 6 października 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 228.000,00 zł
 3. Sprzedaż na dzień ogłoszenia przetargu zwolniona jest z podatku VAT.
 4. Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 5. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7, pok. Nr 1 (sala konferencyjna – parter).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł najpóźniej do dnia 21 marca 2017 r.
  Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy Krzczonów Nr 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działki Nr 2/28”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Krzczonów.
 8. Uczestnik przetargu musi okazać się dokumentem tożsamości.
 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Cudzoziemiec winien posiadać pisemną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 10. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami w formie aktu notarialnego oraz wypisu z KRS (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
 11. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.
  Po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 12. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 14. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia podlegają zwrotowi.
 15. Wójt Gminy Krzczonów zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dniu od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 16. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed zawarciem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znaleźć się na koncie Urzędu.
 17. Wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają nabywcę.
 18. Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym
  terminie w kancelarii notarialnej, Wójt Gminy Krzczonów może odstąpić od zawarcia
  umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 19. Wójt Gminy Krzczonów może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg,
  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 20. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy Krzczonów za pośrednictwem komisji przetargowej.
 21. W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy
  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).
 22. Zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w przetargu dokonały wcześniejszych oględzin nieruchomości. W tym celu należy uprzednio uzgodnić termin oględzin ze Sprzedającym
 23. Niniejsze ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.krzczonow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl oraz w prasie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzczonów.
 24. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów, 23-110 Krzczonów, ul. Spokojna 7, pokój nr 7, tel. 81 566 40 51