Przetarg na sprzedaż zabudowanej działki Nr 141/7 położonej w obrębie geodezyjnym Kosarzew Dolny

Data ogłoszenia: 2019-11-18
Termin składania ofert: 2019-12-20 09:00
 
Treść:

Wójt Gminy Krzczonów

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej działki Nr 141/7 położonej w obrębie geodezyjnym

Kosarzew Dolny.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Kosarzewie Dolnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 141/7 o pow. 1,09 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1I/00128490/2. Działka od południa i północy graniczy z drogami gminnym. Dalsze sąsiedztwo stanowi działka z zabudowaniami szkoły podstawowej. Natomiast od wschodu działka graniczy z działkami rolnymi, niezabudowanymi. Dojazd do działki asfaltową drogą powiatową Krzczonów – Bychawa z bezpośrednim wjazdem na działkę z gminnej drogi wewnętrznej, utwardzonej płytami betonowymi. Działka nieogrodzona, porośnięta trawą i krzewami. Nieruchomość zbudowana jest murowanym, parterowym, częściowo rozbudowanym budynkiem wagi o pow. zabudowy 77 m2 i powierzchni użytkowej 61 m2.  Budynek powstał w latach 60-tych ubiegłego wieku dla potrzeb Państwowego Ośrodka Maszyn Rolniczych. W latach 80-tych ubiegłego wieku do około 2009 r. budynek stanowił zaplecze dla Spółdzielni Kółek Rolniczych. Od około 5 lat budynek nie jest użytkowany i jest w złym stanie technicznym. Działka uzbrojona jest w wodociąg i energię elektryczną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który z dniem 01.01.2003 r. utracił ważność teren ten przeznaczony był pod teren urządzeń obsługi rolnictwa i oznaczony był symbolem B 10 RPU. Obecnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzczonów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzczonów Nr XXXI/154/2010 działki przeznaczone są pod tereny i obiekty obsługi rolnej wskazane do przekształceń na usługi komercyjne, usługi turystyki lub sportu i rekreacji.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90 797,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych).
 3. Sprzedaż na dzień ogłoszenia przetargu zwolniona jest z podatku VAT.
 4. Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 5. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7, pok. Nr 1 (sala konferencyjna – parter).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 18.000,00 zł najpóźniej do dnia 16 grudnia 2019 r.
  Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy Krzczonów Nr 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działki Nr 141/7”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Krzczonów.
 8. Uczestnik przetargu musi okazać się dokumentem tożsamości.
 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa notarialnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika. Cudzoziemiec winien posiadać pisemną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 10. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami oraz wypisem z KRS (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
 11. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.
  Po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 12. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 14. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia podlegają zwrotowi.
 15. Wójt Gminy Krzczonów zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dniu od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 16. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed zawarciem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znaleźć się na koncie Urzędu.
 17. Wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają nabywcę.
 18. Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym
  terminie w kancelarii notarialnej, Wójt Gminy Krzczonów może odstąpić od zawarcia
  umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 19. Wójt Gminy Krzczonów może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg,
  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 20. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy Krzczonów za pośrednictwem komisji przetargowej.
 21. W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy
  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).
 22. Zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w przetargu dokonały wcześniejszych oględzin nieruchomości. W tym celu należy uprzednio uzgodnić termin oględzin ze Sprzedającym.
 23. Niniejsze ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej: www.krzczonow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl oraz w prasie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzczonów.
 24. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów, 23-110 Krzczonów, ul. Spokojna 7, pokój nr 7, tel. 81 566 40 51

 Krzczonów, dn. 18.11.2019 r.

 

Ogłaszający:

Wójt Gminy Krzczonów