Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego

2

 

Wójt Gminy Krzczonów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego marki JOHN DEERE 2850.

 

 

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Krzczonów
Spokojna 7
23-110 Krzczonów
Tel. 815664051

2. Przedmiot sprzedaży:

Marka i typ – JOHN DEERE 2850
Rok produkcji – 1990
Nr rejestracyjny – LUB GR22
Poj./moc silnika – 3920 cm2/58 kW (79KM)
Wskazanie licznika – 9103 mtg
Ilość miejsc – 1

123456

Dane uzupełniające:
– przedni TUZ
– zaczep transportowy

3. Cena wywoławcza i wadium:

Cen wywoławcza wynosi 19 512,20 zł netto + podatek VAT 4 487,80 zł, co stanowi 24 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych brutto).

Sprzedaż pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł najpóźniej do dnia 20 stycznia 2017 r. Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy Krzczonów Nr 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030  z adnotacją  „Wadium na sprzedaż ciągnika rolniczego – JOHN DEERE”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Krzczonów

Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Minimalna kwota postąpienia wynosi 100 zł od ceny wywoławczej netto.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra, zaś pozostałym osobom zwrócone w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.

Wpłacone wadium równoznaczne jest z akceptacją warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu oraz z zapoznaniem się i akceptacją Zarządzenia Wójta Gminy Krzczonów Nr 3/2017 z dnia 12 stycznia  2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego JOHN DEERE, model 2850, nr rejestracyjny: LUB GR22, stanowiący własność Gminy Krzczonów.

4. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów, w sali konferencyjnej.

5. Informacje dodatkowe:

1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.

2) Data wystawienia dokumentów sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

3) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Brak wpłaty kwoty z faktury w wymaganym terminie skutkuje zatrzymaniem przez Sprzedającego wadium i zakończeniem przetargu z wynikiem negatywnym.
4)Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie Urzędu Gminy Krzczonów.

4) Oględzin ciągnika rolniczego można dokonać w dni robocze do dnia 20 stycznia 2017 r. w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 81 566 40 51.

5) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

6) Z zarządzeniem Wójta Gminy Krzczonów Nr 3/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego JOHN DEERE, model 2850, nr rejestracyjny: LUB GR22, stanowiący własność Gminy Krzczonów oraz załącznikami do zarządzenia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów lub na stronie internetowej www.ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl

7) Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 566 40 51.