Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej

przetarg

Na podstawie art.13 ust.1, art.38 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst : Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) w związku z § 6 ust.1,2,3,4,6,7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst : Dz. U. z 2014 roku, poz.1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzczonów  ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Krzczonów, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Boży Dar numerem 59 o pow. 2,36 ha i numerem 99 o pow. 2,56 ha, dla których Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą LU1I/00128490/2. Działki te są wolne od ciężarów, ograniczeń i hipotek.

Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do dnia 31.12.2002 r. przeznaczone były do rolniczego użytkowania. Obecnie Gmina Krzczonów nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest w trakcie realizacji takiego planu. Działki nr 59 i nr 99 mają regularny kształt z bezpośrednim dostępem do utwardzonej drogi publicznej.

Wydzierżawiane działki są zgodne z mapą ewidencyjną oraz wypisem z rejestru ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostę Powiatu Lubelskiego. W związku z powyższym Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Krzczonów z tytułu ewentualnych rozbieżności stanu prawnego ze stanem rzeczywistym na gruncie. Z tytułu użytkowania, Dzierżawca zobowiązany będzie płacić czynsz dzierżawny, jednorazowo za cały rok dzierżawy, oraz podatek rolny. Stawka czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego dla działki

numer 59 wynosi 1770,00 zł (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt złotych)

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego dla działki

Numer 99 wynosi 1920,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych)

Przetarg na dzierżawę działek nr 59 i nr 99 odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku o godzinie 10:00 na, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzczonowie, pok. nr 1 (sala konferencyjna – parter)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 25 września 2017 roku na rachunek bankowy Gminy Krzczonów- Rejonowy Bank Spółdzielczy Bychawa Oddział w Krzczonowie nr konta 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek bankowy.

Wymagane wadium na dzierżawę działki Nr 59 wynosi 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych), na dzierżawę działki Nr 99 wynosi 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych)

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . 

Osoby uczestniczące w przetargu winny:

-legitymować się dowodem osobistym,

-posiadać pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem- w przypadku, gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu.

Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez wydzierżawiającego. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Krzczonów.

Wójt Gminy Krzczonów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej gminy Krzczonów www.krzczonow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl, na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Krzczonowie, ul. Spokojna 7 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Boży Dar.

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz projekt umowy dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, pokój nr 10, tel. (81) 5664051, e-mail: sekretariat@krzczonow.mbnet.pl

Krzczonów, dnia 28 sierpnia 2017 r.