Ogłoszenie o przetargu

przetarg

Wójt Gminy Krzczonów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

 1. Nieruchomość zabudowana składająca się z działki o numerze ewid. 282/3 o powierzchni 0,0324 ha stanowi własność Gminy Krzczonów, położona jest w obrębie geodezyjnym Krzczonów Wójtostwo, gm. Krzczonów.

 

Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, którego krótszym bokiem przylega do ulicy Żeromskiego. Teren płaski, od strony południowo-wschodniej stanowi strome zbocze, porośnięte krzewami i drzewami. Uzbrojenie działki stanowi sieć energetyczna. Bezpośrednio, po drugiej stronie ulicy przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Księga Wieczysta Nr LU1I/00179328/8. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzczonów, który utracił moc dnia 31.12.2002 r. działka była przeznaczona pod teren usług komercyjnych. Obecnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Na nieruchomości poniesiono nakłady na grunt w wysokości 46.219,00 zł w postaci budynku gospodarczego o pow. zabudowy 112,07 m2. Budynek parterowy, wybudowany w 1958 r., drewniany, ocieplony styropianem i otynkowany. Dach dwuspadowy pokryty blachą. W przypadku sprzedaży nieruchomości zabudowanej rozliczone zostaną nakłady poniesione przez właściciela tych nakładów.

3. Przyjmuje się, że stawający do przetargu znają i akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

4. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 54.283,00 zł

5. Sprzedaż na dzień ogłoszenia przetargu zwolniona jest z podatku VAT.

6. Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

7. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

8. Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7, pok. Nr 1 (sala konferencyjna – parter).

9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6.000,00 zł najpóźniej do dnia 19 grudnia 2016 r. Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy Krzczonów Nr 74 8685 0001 0011 4185 2000 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działki Nr 282/3”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Krzczonów.

10. Uczestnik przetargu musi okazać się dokumentem tożsamości.

11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Cudzoziemiec winien posiadać pisemną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości.

12. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami w formie aktu notarialnego oraz wypisu z KRS (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

13. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

14. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

15. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

16. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia podlegają zwrotowi.

17. Wójt Gminy Krzczonów zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dniu od daty rozstrzygnięcia przetargu.

18. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed zawarciem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znaleźć się na koncie Urzędu.

19. Wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają nabywcę.

20. Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Wójt Gminy Krzczonów może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

21. Wójt Gminy Krzczonów może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg,informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

22. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy Krzczonów za pośrednictwem komisji przetargowej.

23. Wartość nakładów obcych znajdujących się na nieruchomości zostanie rozliczona z osobą mającą roszczenie wobec Gminy Krzczonów. Gmina Krzczonów spłaci osobie mającej do niej roszczenie o zwrot nakładów – kwotę przypadająca na wartość tych nakładów tj. 46.219,00 zł.

24. W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie osoba mająca wobec Gminy Krzczonów roszczenie o zwrot poniesionych nakładów, przed sporządzeniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości dokonane zostanie rozliczenie tych nakładów. Koszty nakładów zostaną zaliczone na cenę nabycia.

25. Jeżeli przetarg wygra osoba trzecia nie mająca wobec Gminy Krzczonów roszczeń o zwrot nakładów, nabywca taki zobowiązany jest zapłacić całą cenę nabycia przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

26. W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).

27. Możliwe jest okazanie nieruchomości przez Sprzedającego osobom zainteresowanym, po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin.

28. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów, 23-110 Krzczonów, ul. Spokojna 7, pokój nr 7, tel. 81 566 40 51