Projekt „Własna firma Twoja szansą”

634982727669469001

Projekt „Własna firma Twoja szansą” skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sadowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów).


Osoby te należą co najmniej do jednej z następujących grup:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Do projektu przyjętych zostanie 100 osób, z których 80 otrzyma bezzwrotne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu min. 20% które otrzymają środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zatrudni conajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę przy czym będą to miejsca pracy utworzone w obszarze białej i/lub zielonej gospodarki.

Działania projektowe:

  • Diagnoza kompetencji
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Wsparcie pomostowe

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://wlasnafirma.edu.pl

ulotka_rekrutacja_2017