Świadczenie wychowawcze Rodzina „500+”

Bez tytułu

Załączniki:
pdf Informator Rodzina 500 plus w pigułce
(rozmiar pliku: 658 KB)
pdf Informator Rodzina 500 plus krok po kroku
(rozmiar pliku: 468 KB)

Kilka słów o programie „Rodzina 500+”

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wynikającego z Rządowego Programu „Rodzina 500+” można składać począwszy od 1 kwietnia 2016 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.empatia.mpips.gov.pl lub w wersji papierowej. Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku.

500

Rys. 1. Znak rozpoznawczy programu „Rodzina 500+”
źródło: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedno dziecko lub na pierwsze i kolejne dzieci rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Informacje na temat zasad ustalania dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres świadczeniowy, tj. okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego stanowią dochody z 2014 r. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego – więcej informacji w załączniku:
 
pdf utrata dochodu
(rozmiar pliku: 53 KB)

W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego – więcej informacji w załączniku:
 
pdf uzyskanie dochodu
(rozmiar pliku: 42 KB)

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochód ten w 2014 r. wynosił 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.

W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” przysługuje:

 • obywatelom polskim i cudzoziemcom,
 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,
 • do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
 • bez względu na dochody po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,
 • na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. W przypadku: 

 • urodzenia dziecka, 
 • nieukończenia przez dziecko 18. roku życia lub 
 • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, 

kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wniosek i załączniki:

pdf wniosek – rodzina 500 plus
(rozmiar pliku: 447 KB)
pdf Informator – jak wypełnić wniosek?
(rozmiar pliku: 2,20 MB)
pdf dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci w rodzinie
(rozmiar pliku: 204 KB)
pdf dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci w rodzinie
(rozmiar pliku: 194 KB)
pdf oświadczenie członka rodziny o dochodach
(rozmiar pliku: 61 KB)
pdf oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
(rozmiar pliku: 50 KB)
pdf oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
(rozmiar pliku: 49 KB)

UWAGA! W celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dzieci w rodzinie należy złożyć JEDEN wniosek.

Wnioski złożone w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 r., skutkować będą ustaleniem prawa i wypłatą świadczenia za okres od 1 kwietnia 2016 r. Po tym okresie, tj. od 2 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio:

 • urodzenia się dziecka, 
 • objęcia dziecka opieką lub 
 • przysposobienia dziecka.

Gdzie można składać wniosek?

Wnioski w tradycyjnej formie będzie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie, przy ul. Spokojnej 7, od poniedziałku do piątku w godz: 07:15 – 15:15