Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

images

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w 2019 r. pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 1 lutego 2019 r. został rozstrzygnięty i w jego wyniku:

dotację w wysokości 20.000 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na realizacje zadania publicznego – Organizacja szkoleń sportowych w sekcjach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, udział w rozgrywkach sportowych, organizacja zawodów sportowych otrzymuje: Krzczonowski Klub Sportowy „Krzczonovia”.

dotację w wysokości 9000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego – Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Krzczonów, organizacja szkolnych rozgrywek sportowych otrzymuje: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Huragan”.

Oferty złożone przez w/w podmioty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). wymogi ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz specyfikacji warunków otwartego konkursu ofert. 

Załącznik:
pdf Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.