Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1536 z późn. zm.) w 2018 r. pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 19 stycznia 2018 r. został rozstrzygnięty

i w jego wyniku:

dotację w wysokości 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego – Organizacja szkoleń sportowych w sekcjach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, udział w rozgrywkach sportowych, organizacja zawodów sporto-wych otrzymuje: Krzczonowski Klub Sportowy „Krzczonovia”. 

dotację w wysokości 9000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego – Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu Gminy Krzczonów, organizacja szkolnych rozgrywek sportowych otrzymuje: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona w Krzczonowie.

Oferty złożone przez w/w podmioty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1536  z późn. zm.), wymogi ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz specyfikacji warunków otwartego konkursu ofert.