Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 r. poz.1536  z późn. zm.) w 2017 r. pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 3 lutego 2017 r. został rozstrzygnięty

 i w jego wyniku:

dotację w wysokości 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego – Organizacja szkoleń sportowych w sekcjach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, udział w rozgrywkach sportowych, organizacja zawodów sportowych otrzymuje:

Krzczonowski Klub Sportowy „Krzczonovia” 

dotację w wysokości 9000 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego – Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Krzczonów, organizacja szkolnych rozgrywek sportowych otrzymuje:

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Huragan” przy Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona w Krzczonowie.

Oferty złożone przez w/w podmioty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1536  z późn. zm.), ogłoszenia oraz specyfikacji warunków otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Radosne Dzieciństwo” nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.