OGŁOSZENIE ws. przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. nr 142, poz.1161, z późn. zmianami), Wójt Gminy Krzczonów zaprasza do składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt w terminie do 27 października 2016 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem rzeczoznawcę powołuje Wójt Gminy spośród osób, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadnicza szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę  zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Krzczonów

– i które złożą wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 1. izba rolnicza, lub
 2. związek zawodowy rolników, lub
 3. organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
 4. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
 5. grupa producentów rolnych i ich związki w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, jeżeli jest wymagane.

Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Krzczonów lub ze strony internetowej Urzędu.

 

Załączniki:

1. Oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym.docx (rozmiar pliku: 12,00 KB)

2. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.docx (rozmiar pliku: 12,00 KB)