Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 r. „

Wójt Gminy Krzczonów zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 r.”

 Szanowni Państwo!

wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz. 2020) na 2020 r.”

Bardzo proszę o zapoznanie się z przedłożonym projektem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  67/2019  Wójta Gminy Krzczonów z dnia 5 listopada 2019 r.

Opinie i uwagi do projektu należy przedstawiać na „Formularzu konsultacji” stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Nr 69/2019 Wójta Gminy Krzczonów drogą elektroniczną na adres: sekretariat@krzczonow.mbnet.pl lub złożyć w Urzędzie Gminy Krzczonów, pokój nr 4, w terminie od 19 listopada do 26 listopada 2019 r.

Formularze anonimowe, nie zawierające uzasadnienia lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:

  1. Projekt Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz. 2020) na rok 2020.
  2. Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz.2020) na rok 2020.

 

 

                                                                                                        Katarzyna Bryda

                                                                                                                 Wójt Gminy

 

Załączniki
 word  5Formularz_konsultacji (1)
 word  Program_wspolpracy-_projekt (1)