Ogłoszenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

zboze-pole-niebo

Szanowni Państwo.

W dniu 09.03.2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105), która nakłada obowiązek rejestracji dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich i podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących produkcję pierwotną (producentów płodów rolnych przeznaczonych  do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych).

W związku z wprowadzeniem powyższego przepisu prawa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie dokonuje na bieżąco wpisu wpływających wniosków producentów produkcji pierwotnej, w tym prowadzących dostawy bezpośrednie oraz punktów skupu owoców, warzyw i zbóż, którzy prowadzą działalność na terenie powiatu lubelskiego.

Aby dopełnić powyższy obowiązek, należy złożyć uzupełniony wniosek o wpis do rejestru zakładów do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przy ul. 3 Maja 4 (dotyczy to gospodarstw rolnych/punktów skupu płodów rolnych zlokalizowanych na terenie powiatu lubelskiego). Wniosek powinien uwzględniać rodzaj i powierzchnię gospodarstwa, w tym powierzchnię i rodzaj poszczególnych upraw. Do wniosku należy dołączyć  kopię zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym gospodarstwa), w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny wydawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe ARiMR w Lublinie – tylko w przypadku prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. Komplet dokumentów należy dostarczyć lub przesłać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie na adres wskazany powyżej.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że niedopełnienie w/w obowiązków, zgodnie art. 103 ust.1 pkt. 4 w/w Ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podlega karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł, nie mniej niż 1 000 zł.