Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego

male hands pointing at business document

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz na podstawie uchwały Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Krzczonów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w Gminie Krzczonów. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców, podnoszenia aktywności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zapewnienia edukacji sportowej dzieciom i młodzieży.

 

Więcej informacji w załączniku;
pdf Ogłoszenie o konkursie
(rozmiar pliku: 274 KB)