Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego

male hands pointing at business document

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Krzczonów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 w Gminie Krzczonów.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów. 

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców, podnoszenia aktywności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zapewnienia edukacji sportowej dzieciom i młodzieży. 

Więcej informacji w załączniku:
pdf Ogłoszenie o konkursie
pdf Zarządzenie 5 2018