NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Powiatu Lubelskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.

Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają niżej wymienione osoby po przedłożeniu stosownych dokumentów:

młodzież do 26 roku życia (po przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (po przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
osoby, które ukończyły 65 lat (po przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (po przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
kombatanci (po przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
weterani (po przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa),
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności).

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Adresy i punkty znajdą Państwo pod adresem http://www.powiat.lublin.pl/…/nieodplatna-pomoc-prawna-w-20…