Informacja o wynikach konsultacji programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

948d018e-5cf8-4eac-b15b-6254a52eb9ca

26 listopada 2018 r. zakończyły się konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
2  listopada 2018 r. ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Krzczonów o udostępnieniu i poddaniu opiniowaniu projektu „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowy-mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.”  Uwagi i opinie do projektu przyjmowane były w dniach  od 19 do  26 listopada 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzczonów Nr III/10/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” Program zamieszczony został na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzczonów.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono opinii ani uwag do wyżej wymienionego projektu Programu.