III sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r

41386_thumb

Informuję, że III sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się w dniu 31 stycznia r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Krzczonów” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzczonów”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzczonów na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krzczonów na rok 2019.
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów. 
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski i zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady

Pawłat Waldemar