II sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r.

41386_thumb

Informuję, że II sesja Rady Gminy Krzczonów odbędzie się w dniu 28 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
  3. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad. 
  4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 
  6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  7. Ustalenie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Krzczonów. 

            a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Krzczonów, 

            b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzczonów, 

            c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krzczonów.

       8. Uchwalenie budżetu Gminy Krzczonów na 2019 r.

             a) Przedstawienie projektu budżetu na 2019 r.

             b) Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2019 r. 

       9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej

            a) Odczytanie uchwały RIO w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

      10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

      11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

      12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Krzczonów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach. 

      13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzczonów”.

      14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego              na rok 2019”. 

      15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Krzczonów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.

      16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzczonów na lata 2019-2021.

      17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub                       żywności oraz zasad zwrotu wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków ze świadczenia udzielanego w formie posiłku albo               świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

      18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów. 

      19. Sprawy bieżące. 

      20. Wolne wnioski i zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady  

Pawłat Waldemar