Ankieta

images

Gmina Krzczonów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich) dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Krzczonów”. Planowany projekt jest bardzo złożony i wielowątkowy. W jego zakres rzeczowy wchodzi:

* modernizacja zdegradowanego i zaniedbanego stadionu sportowego „Klubu  Krzczonovia Krzczonów”,

* modernizacja i adaptacja zdegradowanych budynków przy stadionie sportowym w celu przywrócenia im pierwotnych oraz nadania nowych funkcji,

* modernizacja zdegradowanych boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie,

*zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy,

* zagospodarowanie terenu publicznego w celu nadania mu nowych funkcji – utworzenie targowiska gminnego,

* modernizacja oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy wyznaczonego w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzczonów na lata 2017-2023” obszaru rewitalizacji oraz całej gminy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak również turystów odwiedzających gminę, a także biorąc pod uwagę wieloaspektowość i mnogość, nawarstwiających się od lat problemów, zachodzi konieczność podjęcia zintegrowanych i skoordynowanych działań zmierzających do wyciągnięcia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu. Jednym z takich działań jest właśnie ww. projekt. O potrzebie jego realizacji zdecydowała lokalna społeczność na etapie opracowywani LPR. Jednakże teraz chcielibyśmy uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług oferowanych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach ww. projektu.    

Ankieta będzie dostępna w dniach 23-30 października 2017 r. pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1lHMqfrY9xBqrXdSDvHNykjw4Tk25vyeQl7wML2GpYsE/edit?usp=sharing

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety