Przetarg ustny na sprzedaż działki

przetarg

Wójt Gminy Krzczonów

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.

1. Przedmiotem sprzedaży jest działka Nr 2/28 o pow. 0,4921 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark. Działka jest zabudowana trzema murowanymi budynkami: piętrowym budynkiem hali produkcyjnej z warsztatem i zapleczem biurowym w części podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 397,79 m2,

parterowym budynkiem warsztatowo-garażowym z biurem o powierzchni zabudowy 236 m2, parterowym budynkiem handlowo-usługowym z częścią magazynową dawnej stacji paliw o powierzchni zabudowy 38,35 m2 oraz czterema zbiornikami podziemnymi. Obecnie od kilku lat są nieużytkowanie i stanowią powierzchnię magazynową. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, która przylega południową stroną do drogi powiatowej Nr 2287L. Uzbrojenie działki stanowi sieć energetyczna, sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Księga Wieczysta Nr LU1I/00212715/2. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzczonów, który utracił moc dnia 31.12.2002 r. działka przeznaczona była pod teren urządzeń obsługi rolnictwa. Obecnie Gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości ustala się na kwotę 228.000,00 zł.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 2280 zł.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2016 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7 w Krzczonowie (pok. Nr 1 – sala konferencyjna).

5. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie do 3 października 2016 r. na rachunek Urzędu Gminy Krzczonów RBS/O Krzczonów 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030 przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Wpłacone wadium równoznaczne jest z akceptacją warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu, z zapoznaniem się z Zarządzeniem Wójta Gminy Krzczonów Nr 49/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark, Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zapoznaniem się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości.

7. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

a) dokument stwierdzający tożsamość,

b) pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,

c) przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

8.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg, jednakże nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

10. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie ustalonym z notariuszem.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów, tel. 81-56-64-051.
  2. Wójt Gminy Krzczonów zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
  3. Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7 w Krzczonowie oraz na stronie internetowej www.krzczonow.pl