Jesteś tutaj:

Dzień: 1 lutego 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzczonów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w Gminie Krzczonów. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów.  Więcej „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert”

Do góry