Ujednolicone ogłoszenie o przetargu

W związku ze sprostowaniem oraz zmianą ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 04.03.2016 r. na sprzedaż działki Nr 282/3 położonej w obrebie geodezyjnym Krzczonów Wójtostwo, Wójt Gminy Krzczonów poniżej publikuje ujednolicone ogłoszenie o przetargu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna Nr 282/3 o pow. 0,0324 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzczonów Wójtostwo. Działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym niebędącym własnością Sprzedającego. Budynek nie jest przedmiotem sprzedaży. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, którego krótszym bokiem przylega do ulicy Żeromskiego. Teren płaski, od strony południowo-wschodniej stanowi strome zbocze, zarośniętym krzewami i drzewami. Uzbrojenie działki stanowi sieć energetyczna. Bezpośrednio, po drugiej stronie ulicy przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Księga Wieczysta Nr LU1I/00179328/8. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzczonów, który utracił moc dnia 31.12.2002 r. działka była przeznaczona pod teren usług komercyjnych. Obecnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości ustala się na kwotę 6.000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23 %.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 60 zł.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2016 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7 w Krzczonowie (pok. Nr 1 ? sala konferencyjna).

5. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do 1 kwietnia 2016 r. na rachunek Urzędu Gminy Krzczonów RBS/O Krzczonów 90 8685 0001 0011 4185 2000 0130 przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Wpłacone wadium równoznaczne jest z akceptacją warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu, z zapoznaniem się z Zarządzeniem Wójta Gminy Krzczonów Nr 6/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark, Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz zapoznaniem się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości.

7. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

a) dowód wpłaty wadium

b) dokument stwierdzający tożsamość

c) pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby

d) przypadku osób prawnych ? aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg, jednakże nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

10. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie ustalonym z notariuszem.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.

11. skreślony

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzczonów, tel. 81-56-64-051.

13. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.