Usuwanie azbestu

azbest

Informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016.

O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna z terenu gminy, posiadająca prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym na którym znajdują się wyroby zawierające azbest.

Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne które:

1) złożą w ustalonym terminie naboru Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, w którym zaakceptują wszystkie postanowienia Regulaminu, wraz z następującymi załącznikami:

a) zgłoszenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,

b) kopia mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiącą załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,

c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,

2) nie przystąpiły do innego projektu finansującego koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

3) posiadają aktualną informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną wg wzoru zamieszczonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),

4) spełniają warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone   w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

Nabór wniosków będzie trwać do dnia 29.01.2016 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy tel. 81 5664015 (osoba do kontaktu Weronika Portka) oraz na stronie:  http://www.azbest.lubelskie.pl.